Systemy kompetencyjne

Profil uczestników
Menedżerowie i pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za tworzenie systemów kompetencyjnych, modele i profile kompetencyjne.

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy pozwalającej na tworzenie lub modyfikacje systemu kompetencyjnego.

Systemy kompetencyjne – program szkolenia:

 • Kompetencje, definicje, wyznaczniki behawioralne
 • Budowa modelu kompetencyjnego
 • Tworzenie profili kompetencyjnych organizacji
 • Zasady tworzenia profili kompetencyjnych stanowisk pracy
 • Stosowane skale oceny kompetencji
 • Zastosowanie systemów kompetencyjnych w narzędziach HR
  • System oceny okresowej personelu
  • System motywacyjno premiowy
  • Ścieżki karier
  • Szkolenia i rozwój zawodowy
Systemy kompetencyjne