System motywacyjny

System motywacyjny to uporządkowany zbiór powiązanych wzajemnie ze sobą narzędzi i czynników motywacyjnych mający na celu stworzenie warunków do bardziej efektywnej pracy i skłanianie do niej pracowników. Systemy premiowe, jako elementy polityki wynagradzania i motywowania pracowników tworzone są, jako uzupełnienie istniejącego systemu wynagrodzeń zasadniczych. Zadaniem dobrego systemu jest skłanianie pracowników do podejmowania pożądanych przez firmę zachowań. Najważniejszym zadaniem w tworzeniu systemu jest wyodrębnienie kryteriów przyznawania świadczeń motywacyjnych i ich wysokości przy jednoczesnym wyeliminowaniu uznaniowego charakteru systemu premiowego przez jego zobiektywizowanie i skodyfikowanie.

Wspieramy naszych Klientów w następujących działaniach:

  • Analiza aktualnego systemu motywowania,
  • Analiza satysfakcji (określenie oczekiwań pracowników do systemu motywacyjnego),
  • Ustalanie optymalnych kryteriów premiowania,
  • Narzędzia premiowania,
  • Budowa regulaminu premiowania.

Budowane systemy premiowe zależności od możliwości finansowo organizacyjnych i oczekiwań organizacji mogą zawierać rozwiązania:

  • Finansowe,
  • Niefinansowe,
  • System benefitów,
  • Kafeteria.

System motywacyjny premiowy może być prowadzony jako samodzielny projekt lub być częścią systemu wynagradzania.

system motywacyjny